תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר האינטרנט של דאבלדו (להלן – "האתר"). הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם. תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת. לפיכך מומלץ לחזור ולעיין בתנאים אלה מדי פעם.

תנאי השימוש נכתבים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

הגדרות:

"האתר" www.make-sense.co.il לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים.
"גולש" או "משתמש באתר כל אדם, חברה או גוף, אשר עושה שימוש כלשהו באתר ו/או במידע ו/או הנתונים הקיימים באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או בחלק מהם, לרבות צפיה פסיבית, וכן העברה, הדפסה ו/או שמירת נתונים ו/או קבצים ו/או קישורים.
"בעל עסק" גורם אשר מפרסם את מוצריו מפורסמים באתר.
"אתר סחר" , "מפרסם" אתר אינטרנט המפרסם בעל עסק.
"פעולה באתר" כל פעולת לחיצה על אחד מהקישורים המובילים אל אחד מאתרי הסחר ו/או הרשמה לאתר. 

כללי

 1. תנאי שימוש אלו מגדירים את היחסים שבין האתר לבין כל גולש ו/או משתמש בו.
 2. ע"י שימוש, ביקור או דפדוף באתר, הנך מקבל ומסכים להתחייב לכל תנאי השימוש.
 3. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להן, אינך רשאי להשתמש בשירותי האתר.
 4. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתם במלואם.
 5. ככל שאתה מבצע מבצע פעולה באתר, הנך מצהיר כי אתה מודע לתקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

השימוש באתר

 1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי ללא קבלת אישור האתר ו/או מנכ"ל החברה מראש ובכתב.
 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
 3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם.
 4. באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה. ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו. בעת ההרשמה לשירות יתכן ותיתבקש למסור פרטים אישיים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך, למנוע יצירת קשר עמך. במקרה של שינוי פרטים עליך לדאוג לעדכן אותם אם ברצונך להמשיך וליהנות מן השירות.
 5. דאבלדו רשאית למנוע ממך מלהשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ואף לבטל את רישומך, או לחסום את גישתך אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • מסרת  פרטים שגויים;
 • ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ו/או ב-דאבלדו או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים או ספקים של דאבלדו; 
 • השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • הפרת את תנאי השימוש באתר;
 • ככל שרלוונטי לגביך, לא השתמשת באתר במשך תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים (או תקופה אחרת שתוחלט ע"י דאבלדו מעת לעת), גם לאחר שניתנה למשתמש באתר הודעה על כך בדואר אלקטרוני;
 • ביצעת כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא.

אודות האתר

 1. האתר מאגד ומציג למשתמשי האתר מגוון רחב של חומר פרסומי, שיווקי מוצרים, שירותים ודילים (להלן:"חומר פרסומי") המפורסמים באתרי סחר שונים (כהגדרתם לעיל).
 2. האתר מרכז את כל חומר פרסומי המוצע על ידי אתרי הסחר ומפנה את המשתמשים באתר לאתרי הסחר השונים.
 3. במידע המתפרסם באתר ימצאו קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. האתרים הללו אינם מתפרסמים על ידי דאבלדו או על-ידי מי מטעמה. דאבלדו לא נושאת באחריות להם. יתכן שתימצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ל- דאבלדו אין אפשרות לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. דאבלדו איננה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננה מפקחת עליהם. קישור לאתר מסוים אינו מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. באחריותך לבדוק ולאמת את המידע אודות החומר הפרסומי והמידע הנמסר או המוצג באתרי הסחר ו/או המפרסמים אליהם מפנה האתר ואין לראות בדילים המוצגים באתר משום "הצעה" תקפה של האתר ו/או של צדדים שלישיים, כהגדרתה בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג -1972.


דאבלדו אינה מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. MIC רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

 1. למען הסר ספק, יובהר כי דאבלדו אינה מוכרת ו/או מספקת אי אילו מהחומר הפרסומי המוצע למימוש באתרי הסחר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 2. החומר הפרסומי אותו מרכז האתר, מוצע על ידי הגופים המפרסמים השונים (להלן:"המפרסמים") ולא על ידי האתר.
 3. אין לראות באתר כמי שמציע/מוכר את החומר הפרסומי וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם ו/או פרסומם המשתמש מסכים בזאת, כי האתר לא יישא באחריות למידע או לתכנים שמקורם באותם מפרסמים ו/או אתרי סחר, לרבות לעניין זכויות קניין רוחני באשר הן, פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע.
 4. אין להתייחס לפרסום החומר הפרסומי באתר כהמלצה מצד האתר להשתתף ברכישת המוצרים והאחריות חלה על המפרסם ו/או אתר הסחר ו/או על המשתמש בלבד. האתר והנהלת האתר אינם צד להתקשרות זו.

אחריות ושיפוי

 1. החומר הפרסומי והמידע באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) . הינך מצהיר שידוע לך כי לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או דאבלדו בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים ייעשה על אחריותך, הבלעדית והמלאה. דאבלדו לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים.
 2. דאבלדו אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי דאבלדו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל דאבלדו או אצל מי מספקיה.
 3. הנך מודע לכך שהאתר אינו אחראי לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותיו, חשיפה לאתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה באמצעות קישור לדיל המוצע על ידי צד שלישי המוצג באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים האתר איננו מייבא, מייצר, משווק, מוכר או מספק את המוצרים ו/או המידע המוצג באתר, ואיננו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לטיבם, התאמתם לצרכייך ו/או למפרט הטכני וכו'.

בסעיף זה השם ""האתר" ו/או " דאבלדו" מקיף גם את , עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם.

 1. הנך מסכים לשפות את האתר ו/או את הנהלת החברה ולהגן עליהם, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג’ כלשהו, כתוצאה מאופן השימוש באתר ובשירותיו מקרים בהם גרמת נזק במכוון או ברשלנות לאתר ו/או ל- דאבלדו בניגוד להוראות החוק ותנאי שימוש אלו.

מדיניות פרטיות

האתר מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. לשם כך האתר מפרסם מדיניות פרטיות המשקפת את נוהגו ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. מדיניות הפרטיות מאפשרת לך  להיוודע איזה מידע נאסף בעת השימוש באתר ומה נשעה בו. מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ לחזור ולקרא אותה מדי פעם.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בשם וסימני המסחר, בעברית או באנגלית, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, צילום, שרטוט, קובץ וידאו או קול וכל חומר אחר הכלולים בו – הינן של דאבלדו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת דאבלדו בכתב ומראש.
 2. באתר מתפרסמים תכנים על-פי הסכם בין דאבלדו לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה ל- דאבלדו להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים.
 3. סימני המסחר של יצרני וספקי המוצרים המופיעים באתר הינם קניינם של יצרנים וספקים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת בעלי הזכויות בכתב ומראש


שינויים באתר והפסקת השירות

 1. דאבלדו רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דאבלדו בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 2. דאבלדו רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם.

סמכות שיפוט

ההסכם הזה יפורש וידון בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל, והנך מסכים ליתן סמכות שיפוט בלעדית אך ורק למערכת בתי המשפט בתל אביב, בהקשר לכל סכסוך שעשוי להתגלע בינך לבין האתר.